OSP Żórawina

24.10.2015 - manewry szkoleniowo-ratownicze "RATUJ Z G?OW? 2015"

•Email• •Drukuj• •PDF•

W s?oneczn? sobot?, 24 pa?dziernika 2015 roku, nasz czteroosobowy zast?p wraz z  zaproszonymi jednostkami bra? udzia? w manewrach ratowniczo-szkoleniowych „RATUJ Z G?OW? 2015” zorganizowanych przez OSP JRS Wroc?aw przy wsparciu finansowym Samorz?du Województwa Dolno?l?skiego.

 

 

Kilka minut po godzinie dziewi?tej rano Naczelnik OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego – ?ukasz Telus, przeprowadzi? odpraw? oraz wr?czy? uczestnikom materia?y w postaci mapek i krótkich opisów zdarze?, które zosta?y dla nas przygotowane. Na uczestników czeka?o 7 zada?, na których zrealizowanie ka?da z dru?yn mia?a 45 minut oraz 15 minut na przemieszczenie si? do kolejnego punktu . Zadania zlokalizowane by?y na p?tli woko?o Masywu ?l??y w miejscowo?ci Sobótka, Sobótka Zachodnia, Chwa?kowice, Sadach, Sulistrowiczki, B?dkowicach oraz Prze??czy T?pad?a. Do realizacji przygotowanych za?o?e? ruszy?o siedem dru?yn sk?adaj?cych si? ze stra?aków z Jednostki Ratowniczo-Ga?niczej nr 5 we Wroc?awiu, Jednostki Ratowniczo-Ga?niczej nr 6 w K?tach Wroc?awskich, OSP  Brochocin, Jordanów ?l?ski, Kamieniec Wroc?awski, Kobierzyce, Ksi?ginice Ma?e, Rzeplin, Sobótka, Sobótka Zachodnia i ?órawina. Nad ocen? poszczególnych zada? czuwali cz?onkowie OSP JRS Wroc?aw oraz zaproszeni przez organizatora: Naczelnik wydzia?u operacyjno-szkoleniowego KM PSP we Wroc?awiu m?. bryg. Mariusz Piasecki i Koordynator Medyczny KM PSP m?. kpt. Gra?yna Krause.

 

 

W trakcie realizowania za?o?e? nasi stra?acy mieli za zadanie udzieli? Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej osobom poszkodowanym w dwóch wypadkach. Do pierwszego z nich dosz?o w skansenie archeologicznym w B?dkowicach, gdzie trzech nastolatków za pomoc? wykrywacza metali wykry?o i odkopa?o pocisk z czasów II W?. Odkyryty niewybuch eksplodowa? w wyniku czego dwoje z nich zosta?o powa?nie rannych, natomiast trzeci nie prze?y? zdarzenia. Kolejne zadanie, gdzie stra?acy wykorzystywali swoj? wiedz? oraz umiej?tno?ci z zakresu KPP mia?o miejsce na placu zabaw w miejscowo?ci Chwa?ków, gdzie komandos wojskowy zawis? na spadochronie na s?upie energetycznym. Przed przybyciem na miejsce s?u?b ratunkowych do s?upa zbli?y? si? miejscowy stra?ak, który chcia? pomóc poszkodowanemu i z uwagi na brak zachowania ostro?no?ci zosta? pora?ony pr?dem. Naszym zadaniem wspólnie z zespo?em OSP ?wi?ta Katarzyna by?o udzielenie KPP obu poszkodowanym w tym ewakuacja rannego komandosa i zabezpieczenie broni, któr? przy sobie posiada?. W pozosta?ych zadaniach nasi stra?acy zapoznawali si? z metodami dzia?a? poszukiwawczo ratowniczych i pracom przewodników wraz z psami ratowniczymi w terenach otwartych oraz budynkach i gruzowiskach, a tak?e sami brali udzia? w dzia?aniach poszukiwawczych w trudnodost?pnym terenie le?nym poszukuj?c ukrytych przedmiotów i zagionionych osób. W cz??ci zada? poszukiwawczych korzystali?my z urz?dze? nawigacyjnych i kompasów, które u?atwia?y nam orientacje w terenie. Jeden z punktów by? odskoczni? od zada?, w których ratowali?my ludzkie ?ycie lub prowadzili?my dzia?ania poszukiwawcze i pozwoli? nam na chwil? przerwy i ?miechu, a zarazem sprawdza? nasz refleks i zr?czno??. Dla stra?aków czeka?a konkurencja przeniesienia jajka za pomoc? wybranego sprz?tu ratowniczego: hooligana, m?ota, no?yc hydraulicznych, rozpieraka ramieniowego, pi?y do drzewa a nawet drabiny nasadkowej czy torby PSP R1. Druga konkurencja polega?a na u?o?eniu piramidy z kubków za pomoc? gumek recepturek przez trzech cz?onków dru?yny. Natomiast trzecia z konkurencji to trafienie jak najwi?kszej ilo?ci pi?eczek ping-pongowych do pojemnika poprzez koz?owanie. Po wykonaniu wszystkich za?o?e? przez uczestników manewrów odby?o si? ich podsumowanie i pocz?stunek.

 

 

Zadanie I „Zimne Piwo” – ze zg?oszenia przekazanego przez Stanowisko Kierowania KM PSP wynika?o, i? na terenie nieczynnego browaru w Sobótce Zachodniej podczas przeprowadzania nielegalnych prac rozbiórkowych dosz?o do oberwania si? stropu. W wyniku czego jedna osoba zosta?a uwi?ziona pod gruzami. W tym zadaniu uczestnicy mieli okazj? zapozna? si? z zasadami panuj?cymi podczas przeszukiwania gruzowiska przez przewodnika wraz z psem ratowniczym. Przewodnik znajduj?cy si? na miejscu wyt?umaczy? oraz opowiedzia? jak wygl?da i na czym polega praca psa, a tak?e jak znakuje si? budynki, które s? przeszukiwane przez Specjalistyczne Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze.

Zadanie II „Cichociemny „ – na placu zabaw w miejscowo?ci Chwa?ków wojskowy komandos dozna? wypadku i zawisn?? spadochronem na s?upie energetycznym. Przypadkowy ?wiadek zdarzenia, miejscowy stra?ak próbuj?c udzieli? pomocy poszkodowanemu sam zosta? pora?ony pr?dem i wymaga? udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej. Przyby?e na miejsce za?ogi musia?y zabezpieczy? teren akcji w tym poinformowa? odpowiednie s?u?by o potrzebie od??czenia pr?du na linii energetycznej. W dalszej fazie stra?acy mieli za zadanie uwolni? poszkodowanego komandosa z uprz??y spadochronu i ostro?nie opu?ci? go na ziemie, a nast?pnie ewakuowa? do bezpiecznej strefy. B?d?cy w silnym szoku wojskowy spadochroniarz podczas udzielania mu pomocy wyj?? bro? i wycelowa? w kierunku ratowników. W wi?kszo?ci przypadków Ci szybko i prawid?owo zareagowali odbieraj?c bro? poszkodowanemu i oddaj?c j? w r?ce policji. Po ewakuacji poszkodowanego na ziemi? nale?a?o opatrzy? mu poparzenia d?oni oraz z?amania otwarte obu ko?czyn dolnych.

Zadanie III, IV I V dotyczy?o dzia?a? poszukiwawczych na terenie oddzia?ów le?nych w okolicach miejscowo?ci Sady, Sulistrowiczki i na Prze??czy T?pad?a. Na punktach dru?yny zapoznawa?y si? i stosowa?y ró?norakie metody prowadzenia poszukiwa? w terenie otwartym w tym przy wykorzystaniu psów ratowniczych i sprz?tu nawigacyjnego.

Zadania VI „Poszukiwacze zaginionych skarbów”. Na terenie skansenu archeologicznego w miejscowo?ci B?dkowice trzech nastolatków za pomoc? wykrywacza metali odnalaz?o niewybuchy w lesie, które eksplodowa?y. W wyniku wybuchu dwoje z nich zosta?o ci??ko rannych. Natomiast trzeci z nastolatków, który dozna? powa?nego obra?enia g?owy zgin?? na miejscu. Zadaniem przyby?ych na miejsce za?óg by?o zabezpieczenie miejsca zdarzenia pod k?tem dalszych zagro?e? zwi?zanych ze znajduj?cymi si? w okolicy niewybuchami oraz udzieleniem Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej obu poszkodowanym. Jeden z rannych m??czyzn dozna? urazu ga?ki ocznej, a drugi powa?nego poparzenia górnych dróg oddechowych.

Zadanie VII „Jajecznica” to czysto zr?czno?ciowe konkurencje przygotowane dla ka?dego z zespo?ów. Uczestnicy mieli za zadanie przenie?? jajka za pomoc? jednego z dost?pnych sprz?tów, a by?y to: no?yce hydrauliczne, rozpierak ramieniowy, pi?a spalinowa do drzewa, m?ot, hooligan, torba PSP R1 a nawet drabina nasadkowa. Druga konkurencja to praca zespo?owa, której celem by?o u?o?enie piramidy z kubeczków przenoszonych gumkami. Ostatnie zadanie to trafienie jak najwi?ksz? ilo?ci? pi?eczek ping-pongowych w pojemnika w przeci?gu minuty. Zwyci?zcami w tym zadaniu okazali si? stra?acy-ochotnicy z Kamie?ca Wroc?awskiego.

W imieniu wszystkich stra?aków OSP ?órawina bior?cych udzia? w manewrach „RATUJ Z G?OW? 2015” pragniemy podzi?kowa? Naczelnikowi OSP JRS Wroc?aw – ?ukaszowi Telusowi za zaproszenie naszej jednostki, a tak?e wszystkim cz?onkom OSP JRS, pozorantom i osobom zwi?zanym z organizacj? imprezy oraz cz?onkom pozosta?ych dru?yn za wspó?prace i mile sp?dzony czas, który pozwoli? nam zdoby? wi?ksze do?wiadczenie w zakresie ratowania ludzkiego ?ycia i pozna? oraz zintegrowa? si? z innymi jednostkami Ochotniczych Stra?y Po?arnych z regionu.

 

 

 

WI?CEJ ZDJ?? -> KLIK !