Wesprzyj Nas

Wesprzyj Nas !

Nasza jednostka z roku na rok podejmuje coraz wi?ksz? liczb? interwencji zwi?zanych z po?arami, wypadkami i innymi miejscowymi zagro?eniami wyst?puj?cymi na terenie miejscowo?ci i gminy ?órawina. W 2013 roku brali?my udzia? w ponad 150 zdarzeniach, z czego 35 stanowi?y po?ary, 24 wypadki i kolizje drogowe, 3 alarmy fa?szywe oraz stanowi?ce wi?kszo?? – 89 wyjazdów do innych miejscowych zagro?e?. Jeste?my najcz??ciej dysponowan? przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego we Wroc?awiu, jednostk? OSP z terenu gminy ?órawina. Warto doda?, ?e statystyka za 2012 rok wynosi?a ??cznie 89 wyjazdów do ró?nego rodzaju interwencji ( o 62 mniej ni? w 2013 ). Ka?dorazowy wyjazd stra?aków do akcji to ci?g?a eksploatacja sprz?tu ratowniczo-ga?niczego i specjalistycznego, który przez ca?y czas potrzebny jest nam do niesienia pomocy. Wzrastaj?ca ilo?? wyjazdów stawia nam wy?sz? poprzeczk?, a zarazem ?wiadczy o ci?gle utrzymywanej gotowo?ci bojowej jednostki i mobilno?ci naszych stra?aków, którzy po?wi?caj? swój czas na konserwacj? wyposa?enia i aktywne dzia?ania w lokalnym spo?ecze?stwie.

 

Je?eli chcesz do?o?y? swój wk?ad w pomoc jednostce przy zakupie nowego sprz?tu ratowniczego, mo?esz przekaza? na nasz bud?et darowizn? finansow?. Zostanie ona w pe?ni przeznaczona na doposa?enie jednostki w nowy sprz?t, który zast?pi wys?u?one ju? wyposa?enie. Wp?ynie to na popraw? bezpiecze?stwa mieszka?ców gminy ?órawina i komfort pracy stra?aków. Liczy si? ka?da z?otówka. Nr rachunku bankowego: 74 9574 1028 2002 0 101 75 17 0001

 

Mo?na nas wesprze?:

– wp?aci? na konto darowizn?, któr? na zasadach zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, mo?na odliczy? od dochodu do wysoko?ci 10% dochodu (6% od osób fizycznych).

– W zamian za przekazan? darowizn? na rzecz OSP, mo?emy zaoferowa? reklam? na naszej stronie internetowej umieszczaj?c logo firmy, linku do strony internetowej oraz umieszczaj?c reklam?(baner firmy) na imprezach.